Selectiebeleid

Teamindelingen en selectiebeleid voor het seizoen 2017-2018.
De Technische Commissie (TC) geeft graag iedereen inzicht in de regels en uitgangspunten die de TC zal gaan hanteren bij het samenstellen van de teams voor het seizoen 2017/2018. De TC heeft daarvoor een aantal beleidsregels vastgesteld en een indelingsprocedure uitgewerkt. Zowel dit beleid als de procedure worden in dit artikel toegelicht.
 
Het indelingsbeleid.
Voor het Indelingsbeleid hanteert de TC de volgende uitgangspunten:
De Dames Senioren en A-, B-, C- en D-junioren teams kennen minimaal 1 prestatief lijnteam (het "eerste” team).
Voor deze lijnteams worden spelers geselecteerd en uitgenodigd op basis van hun individuele kwaliteit.
Als een leeftijdscategorie (Dames, MA, MB, MC, MD, JA, JB, JC en JD) meer dan vier teams kent dan worden twee lijnteams geformeerd en er wordt dan dus ook geselecteerd voor het "tweede”.
Voor de overige teams wordt een "sociaal” indelingsbeleid toegepast. Dat wil zeggen dat er naar wordt gestreefd groepen op leeftijd bij elkaar te houden. Dit is echter wel afhankelijk of dit vanuit de aantallen mogelijk is.
Wel zullen echter al die spelers/speelsters die net niet in aanmerking zijn gekomen voor een lijnteam, maar hier vanuit hun individuele kwaliteit nog naar toe zouden kunnen groeien, zo veel mogelijk in het tweede team worden geplaatst (of als er 2 lijnteams zijn, het derde).
Een elftal is normaal tussen de 13 en maximaal 16 spelers/speelsters groot. In de C- en D-categorie zijn bij de seizoenstart teams van 12 spelers acceptabel. De lijnteams hebben daarbij zoveel mogelijk steeds wel minimaal 13 spelers/speelsters.
Voor de jongste jeugd (E- en F-teams, oftewel 3-, 6- en 8-tallen) zal niet worden geselecteerd op basis van individuele (hockey) kwaliteit. Wel zullen deze groepen bewust zo worden ingedeeld dat er groepen ontstaan van spelers die bij elkaar passen en waar iedereen zich optimaal kan ontwikkelen en/of plezier aan hockey kan beleven. Voor deze groepsindelingen zal vooral gelet worden op "meedoen” en "inzet”, zoals gezegd is goed kunnen hockeyen niet het hoofdaspect.
Met individuele kwaliteiten wordt een combinatie van een aantal factoren bedoeld. Het gaat niet uitsluitend om hoe "stickvaardig” een speler/speelster is, maar zeker ook om zaken als spelinzicht, inzet/opstelling in de groep en fysiek vermogen. Deze laatste factor (fysiek vermogen) zegt eigenlijk iets over hoe "gemakkelijk” iemand beweegt, sport en nieuwe fysieke uitdagingen aangaat. Hiermee voorspelt deze factor vooral ook iets over "trainbaarheid”, hoe makkelijk kan een speler/speelster nog iets bijleren, want ook dat kan belangrijk zijn.
 
Naast de selectie voor het eerste team zullen we dit jaar ook spelers met potentie, die net niet voor een lijnteam geselecteerd zijn, bewust in het tweede gaan plaatsen. Dit creëert een reservegroep waaruit spelers tijdens het seizoen kunnen doorstromen, wanneer daar de mogelijkheid of misschien zelfs de noodzaak voor is. Dit zal ook de ontwikkeling van de spelers stimuleren.
 
De selectieprocedure.
In de selectieperiode krijgen de spelers een aantal trainingen. Tijdens deze trainingen worden ze beoordeeld door deskundige beoordelaars en de hoofdtrainers. De teamindeling voor het seizoen 2017/2018 zal in vier stappen worden bepaald.
 
Stap 1: Vaststellen aantallen teams en indeling spelers/speelsters naar leeftijd.
Op basis van de ledenaantallen wordt vastgesteld hoeveel teams er per leeftijdcategorie zullen worden ingeschreven. Omdat de aantallen teams per leeftijdscategorie tijdig dienen te worden opgegeven bij de KNHB is het later niet eenvoudig om teams terug te trekken of toe te voegen aan een leeftijdscategorie. De toewijzing van spelers aan leeftijdscategorieën in deze stap wordt hiermee leidend voor de uitvoering van alle vervolgstappen. Het is belangrijk dat elk team in alle leeftijdscategoriën een goed hanteerbaar aantal spelers heeft. Om dit mogelijk te maken kunnen spelers door de TC in een andere leeftijdscategorie worden geplaatst dan op grond van hun leeftijd eigenlijk zou moeten. Daarbij wordt de volgende aanpak gehanteerd.
Spelers mogen alleen worden geplaatst in hun eigen leeftijdcategorie, of één categorie hoger (plaatsing van spelers in een lager leeftijdscategorie is vanwege bondsregels onmogelijk).
Als er spelers worden geplaatst in een hogere leeftijdscategorie dan komen hiervoor spelers in aanmerking die (naar het oordeel van de TC)
zodanig goed zijn dat ze deel zullen (gaan) uitmaken van het lijnteam in de hogere leeftijdscategorie
die hebben gevraagd of ze in een hogere leeftijdscategorie mogen worden ingedeeld
Overigens betekent dit niet dat iedereen die dit vraagt direct in een hogere leeftijdscategorie zal worden ingedeeld. Dit betekent vooral dat, indien er ruimte en gelegenheid voor is, deze spelers (en na toepassing regel 1) als eerste in aanmerking komen om in een hogere leeftijdscategorie te worden ingedeeld.
voldoende sociale ontwikkeling en fysiek vermogen hebben om bij een team in de hogere leeftijdscategorie aansluiting te kunnen vinden.
Eerdere plaatsing in een hogere leeftijdscategorie heeft niet automatisch tot gevolg dat dit het volgende seizoen opnieuw zal gebeuren. Dit blijft afhankelijk van de noodzaak en/of de getalsmatige mogelijkheden.
 
Stap 2: Bepalen groepsindeling voor selectietrainingen.
De groepsindeling wordt gemaakt op basis van leeftijd. De trainingsgroepen worden op kleur ingedeeld en niet op nummer om "aannames” van in welk team je komt te voorkomen.
 
Stap 3: Houden van selectietrainingen.
Per groep zullen steeds 2 selectietrainingen worden georganiseerd. Je kunt daarbij tussentijds gevraagd worden van groep te wisselen.
 
Stap 4: Definitief vaststellen team indelingen.
De TC is verantwoordelijk voor de team indeling en stelt op basis van de resultaten van de selectie trainingen en TIPS (Techniek-Inzet-Persoonlijkheid-Snelheid) die gedurende het jaar gemaakt worden, de teamindeling definitief vast. Zij heeft dan ook het laatste woord in deze indeling.
 
De stappen 1 en 2 zullen in april/mei worden uitgewerkt. Stap 3, de selectie trainingen, zullen dan in juni worden uitgevoerd. De selectie trainingen zullen dan de reguliere trainingen vervangen. Iedereen zal tijdig over de opzet van en de indeling van deze trainingen bericht krijgen. De definitieve teamindeling zal half juli op de website van de club worden gepubliceerd.
 
Afgelopen seizoenen hebben de selectieteams samen 2 trainingen gehad. Vanwege de voor ons late zomervakantie hebben we echter het komende hockeyseizoen een korte voorbereidingsperiode en beginnen de wedstrijden al heel snel. Vandaar dat de TC zich genoodzaakt voelt om de teamindelingen nu al bekend te maken. Het is echter wel zo dat het spelen in een lijnteam nog steeds geen garanties geeft voor het gehele seizoen.
 
Beleid selectie teams en gedragsregels.
Een team gaat vooral ook betere resultaten behalen als het de gezamenlijke instelling van de spelers/speelsters is om zo goed mogelijk te willen presteren. Het gaat in een selectieteam daarom ook niet alleen om techniek, maar zeker ook om inzet en motivatie.
Voor de TC betekent dit voor de selectie dat met de "beste speler” niet alleen een technisch vaardige speler kan worden bedoeld, maar zeker ook een speler die zich daarnaast wil ontwikkelen en maximaal inzetten voor het team en het gezamenlijke resultaat. Inzet en motivatie gaat daarom naast technisch kunnen een steeds belangrijker rol spelen bij de keuze een speler in te delen in een selectieteam.
De indeling in een selectieteam zal daarom ook betekenen dat we vanuit de vereniging eisen gaan stellen aan speler/speelsters in deze teams. Die eisen hebben niet zozeer betrekking op de hockey techniek maar juist vooral op het tonen van motivatie en inzet. Bij een duidelijk bewezen gebrek hieraan kan de TC dan ook gaan besluiten om de voorkeur aan een andere speler/speelster te geven, die dan misschien technisch iets minder kan zijn, maar wel meer aan het team zal bijdragen omdat de inzet en motivatie in orde zijn.
De TC voert daarom een aantal gedragsregels in voor alle spelers, die ook zullen worden gebruikt om de inzet en motivatie van hen die in de selectieteams zijn ingedeeld te kunnen wegen. Hiermee geeft de TC zichzelf en de coaches een middel om de inzet en motivatie in de selectieteams om een goed niveau te krijgen en te handhaven. Het naar het oordeel van de TC en de coaches niet of onvolledig voldoen aan deze gedragsregels kan betekenen dat een speler naar een niet-prestatief team kan worden overgeplaatst.
 
NB: Het betreft dus algemene gedragsregels die feitelijk gelden voor alle spelers van onze vereniging. Met name de genoemde disciplinaire maatregelen kunnen/mogen dus zeker ook binnen andere teams worden toegepast. Voor het al dan niet plaatsen in een specifiek selectieteam, verbindt de TC aan het niet voldoen aan deze regels echter alleen maar consequenties als een speler in een selectieteam ingedeeld zou kunnen worden.
 
Klik hier voor het volledige beleid selectieteams en gedragsregels