Selectie

Beleid teamindelingen MHC Lelystad

Een aantal jaar geleden hebben we er binnen MHC Lelystad voor gekozen om in de 11-tallen (A,B,C,D) teams in te delen op sterkte. In lijn met de recente ontwikkelingen bij de KNHB kiezen we er voor om de benaming van teams aan te passen. We maken hierbij onderscheid tussen lijnteams (1ste en bij 4 teams in een categorie ook het 2de team) en breedteteams. De lijnteams worden ingedeeld op basis van hockeyvaardigheden en –ontwikkeling.

De 3de, 4de, 5de en eventueel volgende teams worden samengesteld met als uitgangspunt indelen op leeftijd voor zover mogelijk, waarbij het 3de team grotendeels wordt samengesteld uit spelers / speelsters die net of nog niet deel kunnen uitmaken van een lijnteam.

De selectietrainingen geven voor veel spelers / speelsters veel druk en stress. De ene speler / speelster gedijd daarbij, anderen slaan juist dicht en presteren niet naar kunnen.

De selectietrainingen zijn een momentopname. We hebben ons afgevraagd of we op deze manier de informatie uit de selectietrainingen krijgen die we willen en of we op basis daarvan komen tot een uitgebalanceerde teamindeling.

Visie KNHB

Hockey ontwikkelt zich steeds meer van een sport waar techniek voorop staat naar een sport waar juist tactiek en het maken van keuzes in spelsituatie van groot belang is.

Om de juiste keuze te maken is natuurlijk wel een voldoende techniek nodig.

Daarbij draagt de KNHB steeds meer uit dat de druk rond presteren bij selectietrainingen niet wenselijk is. Tot en met de D jeugd moet dit eigenlijk niet aan de orde zijn en vanaf de C jeugd kan dit geleidelijk meer geïntroduceerd worden.

We hebben ons afgevraagd wat voor ons de toegevoegde waarde van de selectietrainingen is. Kunnen we dezelfde of misschien zelfs betere informatie niet op een andere (voor de kinderen minder ingrijpende manier) verkrijgen?

Vorig seizoen hebben we hier al een stap in gemaakt door het aantal spelers / speelsters op een selectietraining te verminderen.

We willen hier nog verder in gaan en het stressmoment van selectietrainingen verder reduceren.

Uitgangspunt blijft dat we in de lijnteams die spelers / speelsters willen hebben die de goede keuzes weten te maken in spelsituaties en onder druk. Dit wordt voor een deel wel duidelijk uit trainingen (zeker wanneer daar spelsituaties wordt getraind), maar blijkt ook vooral uit wedstrijden.

We gaan de manier van samenstellen van (lijn)teams daarom verder aanpassen tot een methode waarbij we gedurende het seizoen de teams en spelers / speelsters gaan bekijken en volgen. Daarnaast blijft de informatie van trainers en coaches van groot belang. De TC zal de teams ook blijven volgen.

We willen hierbij nog een informatiebron toevoegen: de spelers / speelsters zelf. Op deze manier bekijken wij gedurende het seizoen welke spelers / speelsters een kans zouden moeten krijgen om zich voor een lijnteam te kunnen kwalificeren. Met alle informatie zal de TC vervolgens een beperkte groep kinderen (aantal is mede afhankelijk van het aantal spelers / speelsters in een leeftijdscategorie en het aanbod aan potentiële selectiespelers / -speelsters) uitnodigen om deel te nemen aan lijnteamtrainingen.

Deze trainingen zullen aansluitend aan het seizoen plaatsvinden en maximaal 1-2 weken in beslag nemen (2-4 hockeymomenten).

Doel van deze lijnteamtraining is om de laatste keuzes tussen een 1ste of 2de team indeling te maken.

Na deze trainingen/hockeymomenten zal de TC zich buigen over de conceptteamindelingen.

Deze zullen vervolgens besproken/doorgenomen worden met de betrokken coaches en trainers om eventuele misplaatsingen tijdig te onderkennen.


Vervolgens zullen de definitieve teamindelingen van alle teams gelijktijdig via Lisa worden gecommuniceerd. Dit zal vooraf per mail of SMS aangekondigd worden.

Na het bekendmaken van de definitieve teamindelingen volgt er een periode van maximaal 2 weken (4 trainingen) waarin alle spelers / speelsters met hun nieuwe team kunnen trainen.

Afhankelijk van de vakantieperiode zal dit voor of na de zomervakantie zijn (of verdeeld tussen voor en na de vakantie). Het streven is wel om dit voor de zomervakantie te doen.

Procedure teamindelingen

De procedure voor samenstelling van de teams voor het seizoen 2021-2022 zal als volgt verlopen:

 1. Informatie van trainers en coaches gedurende het seizoen
 2. Eigen waarneming TC verantwoordelijke
 3. Informatie vanuit spelers / speelsters
 4. Vaststellen aantal teams en indeling spelers / speelster naar leeftijd
 5. Lijnteamtrainingen
 6. Concept teamindelingen maken
 7. Concept teamindelingen bespreken met betrokken trainers en coaches
 8. Definitief vaststellen van teams


Toelichting per processtap:

1. Informatie vanuit trainers en coaches

Gedurende het seizoen en voorafgaand aan de selectieprocedure worden de trainers en coaches door de TC-verantwoordelijke gevraagd naar hun bevindingen en de vorderingen van hun spelers / speelsters. Onderwerp van gesprek zal ook de instelling en ambitie van spelers / speelsters zijn. Dit is voor trainers / coaches het moment om aan te geven welke spelers / speelsters in hun ogen kans zouden kunnen maken op een plaats in een lijnteam (NB de mening van de trainer of coach is niet doorslaggevend).


2. Eigen waarneming TC verantwoordelijke

De TC-verantwoordelijke zorgt ervoor dat hij/zij van elk team in zijn/haar categorie een aantal wedstrijden of trainingen bekijkt. Dit hoeven geen hele wedstrijden zijn, maar wel een goed deel van de wedstrijd om een goed beeld te krijgen van de wedstrijd en de spelers / speelsters die er aan deelnemen.

Op deze manier heeft de TC-verantwoordelijke een goed zicht op de spelers / speelsters in zijn/haar categorie.


3. Informatie vanuit spelers / speelsters

Via de coach zal de input van elke spelers / speelster worden gevraagd welke voor ons van belang is om mee te nemen in de teamindelingen. Er zal worden gevraagd naar ambitie, eigen inschatting van hockey, wensen ten aanzien van spelen in een team en wensen ten aanzien van spelen van vriendjes / vriendinnetjes.

De coaches zullen hiervoor gevraagd worden in de 2de helft van het seizoen het gesprek aan te gaan met elke speler / speelster individueel en de uitkomst daarvan doorzetten naar de TC.

4. Vaststellen aantallen teams en indeling spelers / speelsters naar leeftijd

In de basis hanteren we de leeftijdsindeling in categorieën zoals de KNHB die hanteert.

Per categorie wordt vastgesteld hoeveel spelers / speelsters er zijn en hoeveel teams hiervan geformeerd kunnen worden.

Het streven is om per team tussen de 14 en 16 spelers / speelsters in te delen (bij uitzondering kunnen teams starten met 12 of 13 spelers / speelsters, zeker als in deze teams nog nieuwe aanmeldingen worden verwacht).

Bij uitzondering kunnen spelers / speelsters in een andere categorie worden ingedeeld:

 • Een categorie lager is in principe niet mogelijk. Bij hoge uitzondering en met goede onderbouwing kan bij de KNHB dispensatie worden aangevraagd. In voorkomende gevallen kan een verzoek gedaan worden bij de TC-verantwoordelijke, die per casus dit bespreekt en beslist of aanvraag van dispensatie mogelijk is.
 • Indien het voor de (hockey)ontwikkeling van een speler / speelster beter is om in een hogere leeftijdscategorie uit te komen (NB het gaat dan om een speler / speelster die in de hogere categorie in het 1ste team zal worden ingedeeld op basis van hockeykwaliteiten en in het 1ste team in de eigen leeftijdscategorie onvoldoende uitdaging zal hebben). Spelers / speelsters kunnen hier een verzoek voor indienen bij de TC-verantwoordelijke of worden hiervoor aangedragen op basis van de informatie verkregen uit stappen 1 tot en met 4
 • Op eigen verzoek, omdat een speler / speelster op basis van sociale ontwikkeling beter aansluiting vindt bij een andere leeftijdscategorie (bv een 2de jaars D spelers / speelster die wel al naar de middelbare school gaat). De TC bepaalt of er mogelijkheid is om een speler / speelster dan in een andere leeftijdscategorie te plaatsen (het aantal spelers / speelster per categorie en team is hierbij van belang). Is er ruimte en gelegenheid en kan de speler / speelster het op basis van sociale ontwikkeling en fysiek vermogen aan om in een hogere leeftijdscategorie te spelen, dan wordt een verzoek gehonoreerd. NB eerdere plaatsing in een hogere leeftijdscategorie heeft niet automatisch tot gevolg dat dit het volgende seizoen ook zal gebeuren (het aantal spelers / speelsters per categorie is hierbij van belang).
 • Indien de aantallen spelers / speelsters per categorie ongelukkig uitvallen, kunnen spelers / speelsters op verzoek van de TC in een hogere leeftijdscategorie worden ingedeeld (met als doel evenredige teams in aantallen)

5. Lijnteamtrainingen

Op basis van de informatie uit stap 1 tot en met 4 worden per leeftijdscategorie de spelers / speelsters, die in aanmerking komen voor een lijnteam uitgenodigd voor de lijnteamtrainingen. Het aantal spelers / speelsters dat wordt uitgenodigd voor de selectietrainingen hangt mede af van het aantal lijnteams (1 of 2) en het aantal beschikbare spelers / speelsters. Het is aan de TC om te bepalen hoeveel spelers / speelsters er per categorie worden uitgenodigd om mee te doen aan de selectietraining. Naar verwachting zullen dit er minimaal 18 en maximaal 20 per categorie zijn.

De TC beslist welke spelers / speelsters worden uitgenodigd voor de lijnteamtrainingen. Deze spelers / speelsters worden per e-mail uitgenodigd. Spelers / speelsters mogen een uitnodiging voor de lijnteamtrainingen afwijzen. Ze zullen dan geplaatst worden in een breedteteam.

Doel van de lijnteamtraining is om in 1-2 weken (2-4 hockeymomenten) de laatste beslissingen ten aanzien van indeling in het 1ste of 2de team vast te stellen.

6 Concept teamindelingen maken

Aan de hand van alle informatie zal de TC een concept teamindeling maken.

Alle spelers / speelsters worden ingedeeld in een team. Voor de lijnteams wordt hierin ook het resultaat van de lijnteamtraining meegenomen.

Voor de breedteteams wordt een "sociaal” indelingsbeleid toegepast. Dat wil zeggen dat het streven is om spelers / speelsters in leeftijdsgroepen bij elkaar te houden voor zover dit mogelijk is qua aantallen.

Reden hiervoor is dat er op deze manier teams langer achtereen in redelijk dezelfde samenstelling kunnen spelen wat het spelplezier naar verwachting ten goede zal komen.

7. Concept teamindelingen bespreken met betrokken trainers en coaches

Per categorie zal een bespreking gepland worden waarin de TC verantwoordelijke de concept teamindelingen bespreekt met de betrokken trainers en coaches.

NB de TC verantwoordelijke neemt de eindbeslissing

8. Definitief vaststellen van teams

De TC is verantwoordelijk voor de team indeling en stelt op basis van alle beschikbare informatie de teamindeling definitief vast. Zij heeft dan ook het laatste woord in deze indeling.

De definitieve teamindelingen van alle teams zullen via Lisa worden gecommuniceerd (eventueel vooraf gegaan met een mail en/of SMS).

Beleid lijnteams en gedragsregels

Het beleid selectieteams en de gedragsregels blijven onverminderd van kracht (te vinden op de website van de club).

We gaan er vanuit dat we alle spelers / speelsters en hun ouders hiermee voldoende hebben geïnformeerd. Mochten er vragen zijn over de procedure van teamindelingen, dan kunt u terecht bij de TC-coördinator voor het team waar het over gaat (meisjes AB: Mathijs Verschoor, meisjes CD: Marc Bannink, jongens: Thomas Sramek).