Contributie seizoen 2022 - 2023


Categorie

Contributie
Benjamins 6 jaar 166,-
F-Jeugd 7 jaar 194,-
E-Jeugd 8 - 9 jaar 243,-
D-Junioren 10 - 11 jaar 269,-
C-Junioren 12 - 13 jaar 269,-
B-Junioren 14 - 15 jaar 295,-
A-Junioren 15 - 16 jaar 295,-
Senioren 18 - 34 jaar 328,-
Veteranen / Veterinnen 328,-
Niet spelende leden 52,50
Trainingsleden 189,-
Trainingsleden Plus 225,-
Trimmers 189,-
Topteam toeslag 17,-
Selectieteam toeslag 12,-
Zaalhockey 72,-

* Trim- of trainingsleden zijn niet gerechtigd gedurende het seizoen wedstrijden te spelen.
** Niet-spelende leden zijn niet gerechtigd om wedstrijden te spelen en/of te trainen.

Top & selectieteam toeslag
Een topteam is een 1e senioren of jeugdteam. Deze teams trainen in principe 2x per week op het waterveld en spelen indien mogelijk hun thuiswedstrijden zoveel mogelijk op het waterveld. De contributie voor seizoen 2022/2023 is vastgesteld op €17.00

Selectiecontributie geldt voor (2e) teams, die op niveau worden ingedeeld (dus bij 4 teams of meer per categorie) en die minimaal 1x per week op het waterveld trainen en indien mogelijk de thuiswedstrijden op het waterveld spelen. De contributie voor seizoen 2022/2023 is vastgesteld op €12.00

Vrijwilligersborg
Als lid van MHC Lelystad betaal je aan het begin van het seizoen €20,- vrijwilligersborg*. Dit bedrag wordt tegelijkertijd met de eerste termijn van de contributie geïncasseerd. Deze borg kan gedurende het seizoen worden terugverdiend door het uitvoeren van 2 vrijwilligersdiensten van 4 uur (in totaal dus 8 uur)**. De verplichting voor de jongste jeugd- en juniorleden ligt bij de ouders van het desbetreffende lid. 

**De verplichting om een aantal wedstrijden te fluiten staat los van deze regeling. 

Incasso via Stichting Mollie Payments
De automatische incasso vindt plaats via de incassorekening van MHC Lelystad van Mollie ("Stichting Mollie Payments"): Incassant ID: NL02ZZZ390267290000 - IBAN: NL78ABNA0413360873. Indien u zelf de facturen wilt overmaken, dan dient u altijd het volgende rekeningnummer te gebruiken: NL35ABNA0600.3626.12. 

Bij het niet verstrekken van een automatische incasso via machtiging, wordt de contributie verhoogd met € 15,00 per jaar.

De jaarlijkse inning voor de veldcontributie vindt plaats in twee termijnen; 50% op 1 september en 50% op 1 februari. Zaalhockey wordt in één termijn geïncasseerd op 1 december. 

Betaling in termijnen - niet voltooid
Bij stornering van een automatische incasso's, of het niet tijdig betalen van de contributie wordt het betreffende lid éénmalig per e-mail herinnerd om alsnog te betalen binnen een redelijk termijn van 14 dagen. Wordt de contributie niet alsnog binnen de gestelde termijn van 14 dagen voldaan, dan vervalt de mogelijkheid van betaling in termijnen. De contributie voor dat seizoen is dan in zijn geheel opeisbaar. De desbetreffende leden krijgen vervolgens nog de kans de gehele contributie binnen 14 dagen aan MHC Lelystad te voldoen en worden hiervoor aangeschreven middels een e-mail. Blijven deze leden alsnog in gebreke met betaling van de contributie dat wordt de zogenaamde nakomingsbrief via e-mail aan hen verzonden en wordt hen aangezegd dat bij niet betalen binnen de gestelde termijn de vordering uit handen zal worden gegeven aan de incassopartner van MHC Lelystad. De vordering zal dan worden verhoogd met de incassokosten conform de Wet Incassokosten. Tevens kan het betreffende lid door het bestuur met onmiddellijke ingang worden geschorst totdat de contributie volledig betaald is. Een uitzondering is uitsluitend van toepassing voor leden die een betalingsregeling hebben getroffen. Het lid kan hiertoe een verzoek indienen bij de penningmeester.

Deelname midwintercompetitie
Waar de midwintercompetitie van de Bond echter gratis is, rekent zij voor de zaalcompetitie per team wel een extra bedrag. Omdat veel van onze teams zich de laatste jaren steeds fanatieker op het zaalhockey richten (en ook in de zaal willen trainen: dus zaalhuur) is besloten deze kosten aan de betreffende teams door te berekenen.

In het geval van de selectieteams en 1ste teams behoudt de Technische Commissie zich het recht voor om, omwille van de ontwikkeling van deze teams, hen in te schrijven in de zaalcompetitie.

Voor jeugdleden met een laag gezinsinkomen of financiële problemen is er de jeugsportregeling die een deel van de contributie kan vergoeden. Kijk op www.jeugdfondssportencultuur.nl voor meer informatie.

Jaarlijks wordt de contributie door de Algemene Ledenvergadering goedgekeurd en vastgesteld. Vragen over de ontvangen facturen kunt u hier naartoe sturen.