Algemeen

Ledenvergadering en stemrecht

Jaarlijks wordt er tweemaal een Algemene Ledenvergadering (ALV) gehouden. De ene vergadering vindt aan het einde van het seizoen in mei/juni plaats. De andere ALV vindt in november/december plaats. Tijdens de vergadering in mei/juni wordt de begroting en de contributiebedragen besproken en vastgesteld. Tijdens de tweede ALV in november/december is er aandacht voor de jaarrekening van het afgelopen seizoen, worden wijzigingen in de bestuursamenstelling aan de leden voorgelegd en vindt er een bespreking plaats over het afgelopen seizoen en het huidige seizoen alsmede over de toekomst. Alle leden hebben tijdens de ALV stemrecht. Ouders van minderjarige jeugdleden kunnen van het stemrecht van hun kind(eren) gebruik maken.

 

 

Bestuur en commissies
MHCL draait vrijwel volledig op vrijwilligers, al dan niet deel uitmakend van het bestuur of een commissie. Het huidige bestuur en de huidige commissieleden kunt u terugvinden op onze website: www.mhclelystad.nl.

 

 

Een paar belangrijke verenigingsfuncties zijn:

 

Het Bestuur
Bestaande uit een voorzitter, secretaris, penningmeester, voorzitter van de Technische Commissie en commissaris. Zij hebben elk eigen taken.

 

 

De Technische Commissie (TC)
De TC vormt het operationele hart van de vereniging en heeft ca. 10 leden. Deze commissie is onderverdeeld in een TC Jongste Jeugd (E,F-Jeugd en de Benjamins), een TC Junioren (A,B,C,D-Jeugd) en een TC Senioren. Deze commissieleden regelen onder leiding van de voorzitter TC alles met betrekking tot:

- Teamindelingen; 
- Selecties;
- Trainingen;
- Coaches en trainers; 
- Wedstrijdzaken;
- Scheidsrechterszaken

 

De Barcommissie
De Barcommissie zorgt voor de bemensing van de kantine op de zaterdagen, dit zijn betaalde krachten.

 

 

De Onderhoudscommissie
De onderhoudscommissie zorgt voor het onderhoud en de veiligheid van en rondom het clubhuis en de kunstgrasvelden

 

 

Behalve bovenstaande commissie(leden) zijn er nog vele andere vrijwilligers binnen MHCL actief die zorgen dat de vereniging goed kan draaien. Essentieel zijn bijvoorbeeld de vele trainers en coaches van de teams, de scheidsrechters en (ouders van) leden die waar nodig een handje willen helpen, bijvoorbeeld bij het onderhoud van het clubhuis en/of accommodatie.

 

 

Communicatie
Bij MHCL werken we niet met een clubblad, maar met een website inclusief een systeem waarop u kunt inloggen. De website is het belangrijkste communicatiemiddel van de club, dus hou deze goed in de gaten als u op de hoogte wil blijven. Mocht u vragen hebben dan kunt u natuurlijk altijd contact opnemen met een bestuurs- of commissielid. Meer informatie onder het kopje 'Organisatie'.

 

 


LISA
Door gebruik van LISA (Leden Informatie Systeem) kunt u bij de wat meer persoonlijke gegevens van uzelf en uw team.

 

Alle leden en vrijwilligers krijgen een inlogcode en wachtwoord waarmee ze via de website (www.mhclelystad.nl) in kunnen loggen. Mocht u niet beschikken over een inlogcode/wachtwoord, stuur dan een mailtje naar [email protected]

 

 

Districtsindeling
Onze club is de noordelijkst gelegen vereniging van het district Midden-Nederland. Dit betekent dat wij wedstrijden kunnen spelen in bijvoorbeeld Almere of Zeewolde, maar ook in bijvoorbeeld Leerdam of Woerden.

 

 

 

Veldcompetitie
MHCL neemt met meer dan 30 teams deel aan de veldcompetitie. Voor de jongste jeugd (E, F) worden in spelverband wedstrijden georganiseerd. De F-Jeugd speelt in het begin als 3-tal en aan het einde van het seizoen als 6-tal, de E-Jeugd speelt als 6- of 8-tal. De Benjamins leren eerst spelenderwijs hockeyen en spelen geen wedstrijden tegen andere clubs.

 

 

Alle andere teams (A-, B-, C- en D-Jeugd, Senioren en Veteranen/Veterinnen) spelen in een reguliere KNHB-competitie (district Midden-Nederland) of bij uitzondering in een andere regio.
De wedstrijden worden gespeeld vanaf september tot en met half december. Daarna is de winterperiode*. Vanaf maart tot en met half mei worden er weer wedstrijden gespeeld. Verder is er voor en na het seizoen gelegenheid om aan toernooien deel te nemen.

 

 

 

Winterperiode

De periode tussen half december en begin maart wordt gezien als de winterperiode.

Sinds 2014 bieden wij de mogelijkheid vanaf de 8-tallen om bij voldoende aanmeldingen met je team deel te nemen aan de zaalhockey competitie deze vindt plaats, deelname hieraan is echter niet verplicht.

Voor deelname aan de zaalcompetitie zijn echter wel extra kosten verbonden, meer hierover kunt je vinden onder het kopje lidmaatschap/contributie op de website.

Aangezien wij de beschikking hebben over drie kunstgrasvelden kun je er als team voor kiezen niet deel te nemen aan de zaalcompetitie waardoor de trainingen buiten het grootste deel van de winterperiode (afgezien van extreme omstandigheden) gewoon kunnen doorgaan. Wel dient  er een trainer beschikbaar te zijn.  Tevens is er een mogelijkheid voor deze jeugdteams om deel te nemen  aan de zogenaamde "Midwintercompetitie” hiervoor zijn we echter wel afhankelijk van verenigingen om ons heen. ?We zien namelijk dat er steeds meer verenigingen meedoen aan de zaalcompetitie hierdoor bestaat  de kans dat je langere reistijden hebt tijdens de Midwintercompetitie dan dat je gewend bent. Aan de Midwintercompetitie zijn geen extra kosten verbonden, geen deelname betekent dan ook niet een reductie van de contributie. Deelname aan deze competitie gaat altijd in overleg met de betreffende TC Coördinator.

 

 

 

Training en wedstrijden 
Om het hockeyspel goed te leren en te onderhouden zijn trainingen onontbeerlijk. 
MHCL organiseert dan ook 1 of 2 keer per week trainingen voor alle teams. De trainingen bevatten een conditioneel gedeelte en een technisch gedeelte. Ook wordt op tactiek ingegaan. De trainers worden begeleid door een professionele hoofdtrainer. Overigens zijn onze (meestal jeugdige) trainers geoefende hockeyers.
Inbreng van de coaches wordt door de trainers zeer gewaardeerd zodat de training ook op wedstrijdsituaties kan worden afgestemd. De namen van de trainers en de trainingstijden kunt u  vinden via onze website.

 

Mocht u verhinderd zijn voor een training of een wedstrijd, dan dient u dit tijdig kenbaar te maken bij de trainer en/of coach.

 

Indien u als ouder zelf ook trainingen zou willen verzorgen maar nog over onvoldoende hockeykennis beschikt, dan kunt u dit kenbaar maken bij de trainingscoördinator ([email protected]).  

 

Veiligheid

Meedoen aan de training brengt risico’s met zich mee. Het is bij onze club verplicht om bij trainingen en wedstrijden scheenbeschermers te dragen. Gebitsbescherming wordt sterk aangeraden. Mocht er zich alsnog een ongeval voordoen, dan heeft de vereniging voor haar leden een collectieve ongevallenverzekering afgesloten waarmee leden kosten kunnen verhalen die niet door de eigen verzekering wordt gedekt. De verzekering is geldig voor alle activiteiten die de hockeysport betreffen, inclusief het vervoer van en naar wedstrijden. 


Vervoersregeling 

Als u aan de competitie gaat deelnemen, is het van belang te weten dat de helft van alle wedstrijden "uit” gespeeld wordt. Alle leden of ouders worden bij toerbeurt ingedeeld om te rijden naar de plaats waar wordt gespeeld. Het vervoersschema ontvangt u van de coach van uw team.

 

Contributie regeling

De contributie wordt alleen automatisch geïncasseerd. De inning geschiedt in 3 periodes, te weten oktober, januari en april. Op de te houden ledenvergaderingen (rond juni en rond november) worden de contributies voor het nieuwe seizoen vastgesteld.

Het verenigingsjaar loopt van 1 juni t/m 31 mei. Het hockeyseizoen loopt van september t/m mei. Bij aanmelding gedurende het verenigingsjaar wordt een evenredige contributie berekend. Opzegging van het lidmaatschap dient middels mail te gebeuren. U kunt een e-mail sturen naar [email protected]  vóór 1 mei. Bij tussentijds opzeggen van het lidmaatschap vindt geen restitutie van de contributie plaats. Een opzegging kunt u schriftelijk richten aan het secretariaat middels een e-mail naar [email protected]. Korte tijd later ontvangt u een bevestiging met de datum waarop het lidmaatschap wordt beëindigd.

Uiteraard kunt u desgewenst ook contact opnemen met een van de bestuursleden. Alle namen en telefoonnummers staan op de website vermeld.

 

Verenigingsactiviteiten 
Natuurlijk zou het fijn zijn als u op de één of andere manier een steentje wilt bijdragen binnen onze vereniging. Bijvoorbeeld via het verrichten van werkzaamheden in een aantal van onze commissies of als coach of trainer van een team. Het zou MHCL erg helpen en wij stellen dit zeer op prijs! We zijn immers een vereniging van vrijwilligers én dus ook afhankelijk van vrijwilligers. En u weet: vele handen maken licht werk! Bovendien is het leuk en leert u zo snel medeleden en/of andere ouders kennen. Mocht u op wat voor een manier wat meer van MHCL willen doen of willen bijdragen (bijvoorbeeld d.m.v. sponsoring), laat het ons dan weten en meldt u aan via [email protected] of het telefoonnummer van het secretariaat (zie onze website).

 

Meer informatie over onze club treft u aan in de bijlage.

Wij wensen u veel hockeyplezier!

 

 

Vragen?
Mocht u na het lezen van bovenstaande nog vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u naar een van de contactpersonen of bestuursleden een e-mail zenden of anders telefonische contact met hen opnemen. De e-mailadressen en telefoonnummers kunt u terugvinden op onze website.